Reference record for OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.10.1parent
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.10 (hwLocalUserTable)
node code
1
node name
hwLocalUserEntry
dot oid
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.10.1
type
OBJECT-TYPE
asn1 oid
 • {iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) huawei(2011) huaweiMgmt(5) hwAaa(2) hwAAAMibObjects(1) hwLocalUserTable(10) hwLocalUserEntry(1)}
 • {iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) iMAP(2011) huaweiMgmt(5) hwAaa(2) hwAAAMibObjects(1) hwLocalUserTable(10) hwLocalUserEntry(1)}
 • ...skipped...
 • {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) huawei(2011) huaweiMgmt(5) hwAaa(2) hwAAAMibObjects(1) hwLocalUserTable(10) hwLocalUserEntry(1)}
 • {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) iMAP(2011) huaweiMgmt(5) hwAaa(2) hwAAAMibObjects(1) hwLocalUserTable(10) hwLocalUserEntry(1)}
 • {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) huawei(2011) huaweiMgmt(5) hwAaa(2) hwAAAMibObjects(1) hwLocalUserTable(10) hwLocalUserEntry(1)}
 • {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) iMAP(2011) huaweiMgmt(5) hwAaa(2) hwAAAMibObjects(1) hwLocalUserTable(10) hwLocalUserEntry(1)}
 • ...skipped...
 • {iso(1) iso-identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) huawei(2011) huaweiMgmt(5) hwAaa(2) hwAAAMibObjects(1) hwLocalUserTable(10) hwLocalUserEntry(1)}
 • {iso(1) iso-identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) iMAP(2011) huaweiMgmt(5) hwAaa(2) hwAAAMibObjects(1) hwLocalUserTable(10) hwLocalUserEntry(1)}
 • iri oid
 • /iso/identified-organization/dod/internet/private/enterprise/huawei/huaweiMgmt/hwAaa/hwAAAMibObjects/hwLocalUserTable/hwLocalUserEntry
 • /iso/identified-organization/dod/internet/private/enterprise/iMAP/huaweiMgmt/hwAaa/hwAAAMibObjects/hwLocalUserTable/hwLocalUserEntry
 • ...skipped...
 • /iso/org/dod/internet/private/enterprise/huawei/huaweiMgmt/hwAaa/hwAAAMibObjects/hwLocalUserTable/hwLocalUserEntry
 • /iso/org/dod/internet/private/enterprise/iMAP/huaweiMgmt/hwAaa/hwAAAMibObjects/hwLocalUserTable/hwLocalUserEntry
 • /iso/org/dod/internet/private/enterprises/huawei/huaweiMgmt/hwAaa/hwAAAMibObjects/hwLocalUserTable/hwLocalUserEntry
 • /iso/org/dod/internet/private/enterprises/iMAP/huaweiMgmt/hwAaa/hwAAAMibObjects/hwLocalUserTable/hwLocalUserEntry
 • ...skipped...
 • /iso/iso-identified-organization/dod/internet/private/enterprises/huawei/huaweiMgmt/hwAaa/hwAAAMibObjects/hwLocalUserTable/hwLocalUserEntry
 • /iso/iso-identified-organization/dod/internet/private/enterprises/iMAP/huaweiMgmt/hwAaa/hwAAAMibObjects/hwLocalUserTable/hwLocalUserEntry
 • iri by oid_info
  /ISO/Identified-Organization/6/1/4/1/2011/5/2/1/10/1

  Description by mibdepot

  Local user Entry

  ±¾µØÓû§ÐÅÏ¢±íʵÌ壬±¾µØÓû§ÐÅÏ¢±í£¬ÓÃÓÚ±£´æ±¾µØÓû§µÄÏà¹ØÐÅÏ¢¡£
  Ë÷ÒýÏîΪ½ÚµãhwLocalUserName£¬Ö»ÄÜÔÚ½¨Á¢Ê±Ð´È룬´Ëºó²»ÄÜÐÞ¸ÄÖ»ÄÜɾ³ý£¬ÔÚ½ÓÈëÊý²»Îª0ʱ²»ÄÜɾ³ý¡£
  ²Ù×÷Ô¼ÊøÃèÊö£º
  1¡¢µ±Ç°Óû§ÔÚÏßʱ²»ÔÊÐíɾ³ý¡£
  2¡¢Ìí¼ÓмǼʱ£¬Óû§Ãû±ØÐë´øÓòÃû£¬Óû§ÃûµÄ¹æ¸ñΪ 'user@domain'µÄ¸ñʽ¡£

  Parsed from file HUAWEI-AAA-MIB.mib.txt
  Company: huawei
  Module: HUAWEI-AAA-MIB

  Information by oid_info

  Vendor: Huawei
  Module: HUAWEI-AAA-MIB (HUAWEI-AAA-MIB.mib)
  Type: ENTRY
  Access: not-accessible
  Syntax: HwLocalUserEntry

  Automatically extracted from www.mibdepot.com

  Information by mibdepot

  hwLocalUserEntry OBJECT-TYPE SYNTAX HwLocalUserEntry MAX-ACCESS not-accessible STATUS current DESCRIPTION "Local user Entry ±¾µØÓû§ÐÅÏ¢±íʵÌ壬±¾µØÓû§ÐÅÏ¢±í£¬ÓÃÓÚ±£´æ±¾µØÓû§µÄÏà¹ØÐÅÏ¢¡£ Ë÷ÒýÏîΪ½ÚµãhwLocalUserName£¬Ö»ÄÜÔÚ½¨Á¢Ê±Ð´È룬´Ëºó²»ÄÜÐÞ¸ÄÖ»ÄÜɾ³ý£¬ÔÚ½ÓÈëÊý²»Îª0ʱ²»ÄÜɾ³ý¡£ ²Ù×÷Ô¼ÊøÃèÊö£º 1¡¢µ±Ç°Óû§ÔÚÏßʱ²»ÔÊÐíɾ³ý¡£ 2¡¢Ìí¼ÓмǼʱ£¬Óû§Ãû±ØÐë´øÓòÃû£¬Óû§ÃûµÄ¹æ¸ñΪ 'user@domain'µÄ¸ñʽ¡£" INDEX { hwLocalUserName } ::= { hwLocalUserTable 1 }

  First Registration Authority (recovered by parent 1.3.6.1.4.1.2011)

  Lwu Zhao

  Children (11)

  OIDNameSub childrenSub Nodes TotalDescription
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.10.1.1 hwLocalUserName 0 0 Local user name

  Ö»ÄÜÔÚ½¨Á¢Ê±Ð´È룬´Ëºó²»ÄÜÐ޸ġ£Ö»ÄÜɾ³ý£¬ÔÚ½ÓÈëÊý²»Îª0ʱ²»ÄÜɾ³ý£»Óû§ÃûµÄ¹æ¸ñΪ 'user@domain'µÄ¸ñʽ
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.10.1.2 hwLocalUserPassword 0 0 local user's password

  Óû§ÃÜÂë
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.10.1.3 hwLocalUserAccessType 0 0 Local user's type

  Óû§½ÓÈëÀàÐÍ×Ö·û×éºÏ£¬ÀýÈç²ÉÓÃÈçÏ·½Ê½
  1´ú±íËùÓÐ,
  2±íʾPPP½ÓÈ룬
  3±íʾVLAN°ó¶¨,
  4±íʾVLANµÄWEBÈÏÖ¤,
  5±íʾVLANµÄPor…
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.10.1.4 hwLocalUserPriority 0 0 Local user's pri

  ÓÅÏȼ¶£¬telnetÓû§È¨ÏÞÓÅÏȼ¶1
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.10.1.5 hwftpdirction 0 0 ftp directory

  ftpĿ¼(Ö»ÓÐftpÓû§²ÅÓÐЧ)
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.10.1.6 hwLocalUserStaticIP 0 0 static ip address

  ¾²Ì¬µØÖ·£¬
  0±íʾÎÞЧ
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.10.1.7 hwLocalUserAccessLimitNum 0 0 the max number of access

  ÏÞÖƽÓÈëÊýÁ¿
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.10.1.8 hwLocalUserIdleCutTag 0 0 Nas can cut user if user flow is too low in idle interval

  ÊÇ·ñÔÊÐíBASÏÐÖÃÇжÏ
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.10.1.9 hwLocalUserCARDefaultTag 0 0 if car level

  ÊÇ·ñ²ÉÓÃÓòµÄÁ÷¿Ø¼¶±ð£¨¼´£ºÓòµÄĬÈÏÖµ£©£¬
  yes(1)£º²ÉÓÃÓòµÄÁ÷¿Ø¼¶±ð
  no(2)£º²»²ÉÓÃÓòµÄÁ÷¿Ø¼¶±ð
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.10.1.10 hwLocalUserCARLevel 0 0 car level

  Óû§¼¶µÄÁ÷Á¿¼¶±ð
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.10.1.12 hwLocalUserRowStatus 0 0 row admin status

  Ö§³ÖÌí¼Ó¡¢É¾³ý¡¢¼¤»î¡¢È¥¼¤»î