Reference record for OID 1.3.6.1.4.1.2011.2.6.2.28.4.2.1parent
1.3.6.1.4.1.2011.2.6.2.28.4.2 (hwMA5200NATPoolInfoTable)
node code
1
node name
hwMA5200NATPoolInfoEntry
dot oid
1.3.6.1.4.1.2011.2.6.2.28.4.2.1
type
OBJECT-TYPE
asn1 oid
 • {iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) huawei(2011) products(2) musa(6) hwMA5200Mib(2) hwMA5200V100R007Mib(28) hwMA5200Nat(4) hwMA5200NATPoolInfoTable(2) hwMA5200NATPoolInfoEntry(1)}
 • {iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) huawei(2011) hwProducts(2) musa(6) hwMA5200Mib(2) hwMA5200V100R007Mib(28) hwMA5200Nat(4) hwMA5200NATPoolInfoTable(2) hwMA5200NATPoolInfoEntry(1)}
 • ...skipped...
 • {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) iMAP(2011) products(2) musa(6) hwMA5200Mib(2) hwMA5200V100R007Mib(28) hwMA5200Nat(4) hwMA5200NATPoolInfoTable(2) hwMA5200NATPoolInfoEntry(1)}
 • {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) iMAP(2011) hwProducts(2) musa(6) hwMA5200Mib(2) hwMA5200V100R007Mib(28) hwMA5200Nat(4) hwMA5200NATPoolInfoTable(2) hwMA5200NATPoolInfoEntry(1)}
 • {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) huawei(2011) products(2) musa(6) hwMA5200Mib(2) hwMA5200V100R007Mib(28) hwMA5200Nat(4) hwMA5200NATPoolInfoTable(2) hwMA5200NATPoolInfoEntry(1)}
 • {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) huawei(2011) hwProducts(2) musa(6) hwMA5200Mib(2) hwMA5200V100R007Mib(28) hwMA5200Nat(4) hwMA5200NATPoolInfoTable(2) hwMA5200NATPoolInfoEntry(1)}
 • ...skipped...
 • {iso(1) iso-identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) iMAP(2011) products(2) musa(6) hwMA5200Mib(2) hwMA5200V100R007Mib(28) hwMA5200Nat(4) hwMA5200NATPoolInfoTable(2) hwMA5200NATPoolInfoEntry(1)}
 • {iso(1) iso-identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) iMAP(2011) hwProducts(2) musa(6) hwMA5200Mib(2) hwMA5200V100R007Mib(28) hwMA5200Nat(4) hwMA5200NATPoolInfoTable(2) hwMA5200NATPoolInfoEntry(1)}
 • iri oid
 • /iso/identified-organization/dod/internet/private/enterprise/huawei/products/musa/hwMA5200Mib/hwMA5200V100R007Mib/hwMA5200Nat/hwMA5200NATPoolInfoTable/hwMA5200NATPoolInfoEntry
 • /iso/identified-organization/dod/internet/private/enterprise/huawei/hwProducts/musa/hwMA5200Mib/hwMA5200V100R007Mib/hwMA5200Nat/hwMA5200NATPoolInfoTable/hwMA5200NATPoolInfoEntry
 • ...skipped...
 • /iso/org/dod/internet/private/enterprise/iMAP/products/musa/hwMA5200Mib/hwMA5200V100R007Mib/hwMA5200Nat/hwMA5200NATPoolInfoTable/hwMA5200NATPoolInfoEntry
 • /iso/org/dod/internet/private/enterprise/iMAP/hwProducts/musa/hwMA5200Mib/hwMA5200V100R007Mib/hwMA5200Nat/hwMA5200NATPoolInfoTable/hwMA5200NATPoolInfoEntry
 • /iso/org/dod/internet/private/enterprises/huawei/products/musa/hwMA5200Mib/hwMA5200V100R007Mib/hwMA5200Nat/hwMA5200NATPoolInfoTable/hwMA5200NATPoolInfoEntry
 • /iso/org/dod/internet/private/enterprises/huawei/hwProducts/musa/hwMA5200Mib/hwMA5200V100R007Mib/hwMA5200Nat/hwMA5200NATPoolInfoTable/hwMA5200NATPoolInfoEntry
 • ...skipped...
 • /iso/iso-identified-organization/dod/internet/private/enterprises/iMAP/products/musa/hwMA5200Mib/hwMA5200V100R007Mib/hwMA5200Nat/hwMA5200NATPoolInfoTable/hwMA5200NATPoolInfoEntry
 • /iso/iso-identified-organization/dod/internet/private/enterprises/iMAP/hwProducts/musa/hwMA5200Mib/hwMA5200V100R007Mib/hwMA5200Nat/hwMA5200NATPoolInfoTable/hwMA5200NATPoolInfoEntry
 • iri by oid_info
  /ISO/Identified-Organization/6/1/4/1/2011/2/6/2/28/4/2/1

  Description by mibdepot

  Description.

  Parsed from file MA5200-NAT-MIB.mib.txt
  Company: huawei
  Module: MA5200-NAT-MIB

  Information by oid_info

  Vendor: Huawei
  Module: MA5200-NAT-MIB (MA5200-NAT-MIB.mib)
  Type: ENTRY
  Access: not-accessible
  Syntax: HwMA5200NATPoolInfoEntry

  Automatically extracted from www.mibdepot.com

  Information by mibdepot

  hwMA5200NATPoolInfoEntry OBJECT-TYPE SYNTAX HwMA5200NATPoolInfoEntry MAX-ACCESS not-accessible STATUS current DESCRIPTION "Description." INDEX { hwMA5200NATBoardIdx, hwMA5200NATPoolIdx } ::= { hwMA5200NATPoolInfoTable 1 }

  First Registration Authority (recovered by parent 1.3.6.1.4.1.2011)

  Lwu Zhao

  Children (5)

  OIDNameSub childrenSub Nodes TotalDescription
  1.3.6.1.4.1.2011.2.6.2.28.4.2.1.1 hwMA5200NATBoardIdx 0 0 NAT°åË÷Òý
  1.3.6.1.4.1.2011.2.6.2.28.4.2.1.2 hwMA5200NATPoolIdx 0 0 ¹«ÍøµØÖ·³ØË÷ÒýºÅ£¬Î¨Ò»µÄÈ·¶¨ÁËÒ»¸ö¹«ÍøµØÖ·³Ø
  1.3.6.1.4.1.2011.2.6.2.28.4.2.1.3 hwMA5200NATLowIpAddr 0 0 ¹«ÍøµØÖ·³ØµÄÆðʼµØÖ·
  1.3.6.1.4.1.2011.2.6.2.28.4.2.1.4 hwMA5200NATHighIpAddr 0 0 ¹«ÍøµØÖ·³ØµÄ½áÊøµØÖ·
  1.3.6.1.4.1.2011.2.6.2.28.4.2.1.5 hwMA5200NATRowstatus 0 0 ÐÐ״̬