Reference record for OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1parent
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15 (hwAccessTable)
node code
1
node name
hwAccessEntry
dot oid
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1
type
OBJECT-TYPE
asn1 oid
 • {iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) huawei(2011) huaweiMgmt(5) hwAaa(2) hwAAAMibObjects(1) hwAccessTable(15) hwAccessEntry(1)}
 • {iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) iMAP(2011) huaweiMgmt(5) hwAaa(2) hwAAAMibObjects(1) hwAccessTable(15) hwAccessEntry(1)}
 • ...skipped...
 • {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) huawei(2011) huaweiMgmt(5) hwAaa(2) hwAAAMibObjects(1) hwAccessTable(15) hwAccessEntry(1)}
 • {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) iMAP(2011) huaweiMgmt(5) hwAaa(2) hwAAAMibObjects(1) hwAccessTable(15) hwAccessEntry(1)}
 • {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) huawei(2011) huaweiMgmt(5) hwAaa(2) hwAAAMibObjects(1) hwAccessTable(15) hwAccessEntry(1)}
 • {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) iMAP(2011) huaweiMgmt(5) hwAaa(2) hwAAAMibObjects(1) hwAccessTable(15) hwAccessEntry(1)}
 • ...skipped...
 • {iso(1) iso-identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) huawei(2011) huaweiMgmt(5) hwAaa(2) hwAAAMibObjects(1) hwAccessTable(15) hwAccessEntry(1)}
 • {iso(1) iso-identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) iMAP(2011) huaweiMgmt(5) hwAaa(2) hwAAAMibObjects(1) hwAccessTable(15) hwAccessEntry(1)}
 • iri oid
 • /iso/identified-organization/dod/internet/private/enterprise/huawei/huaweiMgmt/hwAaa/hwAAAMibObjects/hwAccessTable/hwAccessEntry
 • /iso/identified-organization/dod/internet/private/enterprise/iMAP/huaweiMgmt/hwAaa/hwAAAMibObjects/hwAccessTable/hwAccessEntry
 • ...skipped...
 • /iso/org/dod/internet/private/enterprise/huawei/huaweiMgmt/hwAaa/hwAAAMibObjects/hwAccessTable/hwAccessEntry
 • /iso/org/dod/internet/private/enterprise/iMAP/huaweiMgmt/hwAaa/hwAAAMibObjects/hwAccessTable/hwAccessEntry
 • /iso/org/dod/internet/private/enterprises/huawei/huaweiMgmt/hwAaa/hwAAAMibObjects/hwAccessTable/hwAccessEntry
 • /iso/org/dod/internet/private/enterprises/iMAP/huaweiMgmt/hwAaa/hwAAAMibObjects/hwAccessTable/hwAccessEntry
 • ...skipped...
 • /iso/iso-identified-organization/dod/internet/private/enterprises/huawei/huaweiMgmt/hwAaa/hwAAAMibObjects/hwAccessTable/hwAccessEntry
 • /iso/iso-identified-organization/dod/internet/private/enterprises/iMAP/huaweiMgmt/hwAaa/hwAAAMibObjects/hwAccessTable/hwAccessEntry
 • iri by oid_info
  /ISO/Identified-Organization/6/1/4/1/2011/5/2/1/15/1

  Description by mibdepot

  access entry

  ½ÓÈë±íʵÌåÈë¿Ú£¬½ÓÈë±í£¬ÓÃÓÚ²éѯÔÚÏßÓû§µÄÊôÐÔ¡£Ë÷ÒýÏîΪ½ÚµãhwAccessIndex¡£
  ×¢£º¸Ã±íÖеÄËùÓбíÏ²»ÔÊÐíд²Ù×÷
  1¡¢hwAccessTable ±íµÄË÷Òý»¹ÓÃhwAccessIndex£¬get²Ù×÷Ö»Ö§³Ö±ê×¼µÄ
  ÒÔhwAccessIndexΪËùÒýµÄget²Ù×÷¡£
  2¡¢getnext²Ù×÷Ϊ·ÀÖ¹½»»¥Ì«¶à²»ÊµÏÖ±ê×¼µÄÖ»ÒÔhwAccessIndexΪËùÒýgetnext²Ù×÷¡£
  3¡¢getnext²Ù×÷ֻʵÏÖhwAccessIndex + hwAccessUserName »ò£¨hwAccessUserIP¡¢
  hwAccessVLANID¡¢hwAccessPVC£©×éºÏµÄgetnext²Ù×÷£¬ÀýÈ磺Ïë²éËùÓÐhwAccessUserName
  Ϊ¡°aaa¡±µÄÓû§£¬ÔòµÚÒ»´ÎÏ·¢µÄgetnext±¨ÎÄÖÐhwAccessIndexΪ0 + hwAccessUserNameΪ
  ¡°aaa¡±£¬É豸²éÕÒµÚÒ»¸öÓû§ÃûΪ¡°aaa¡±µÄ±íÏ·µ»Øʱ½«¸Ã±íÏîµÄhwAccessIndex ºÍ
  hwAccessUserNameÌî»Øgetnext±¨ÎÄ£¬Íø¹ÜÔòÏ·¢hwAccessIndexΪ·µ»ØµÄÖµ + hwAccessUserName
  Ϊ¡°aaa¡±¼ÌÐøgetnext£¬É豸ÏÈÌøµ½hwAccessIndexÖ¸¶¨µÄλÖÃÔÙÏòºó²éÕÒÓû§ÃûΪ¡°aaa¡±µÄ±íÏ
  ÕâÑù¾Í¿ÉÒÔ½«ËùÓÐhwAccessUserNameΪ¡°aaa¡±µÄ±íÏîÈ«²¿getnext³öÀ´¡£

  Parsed from file HUAWEI-AAA-MIB.mib.txt
  Company: huawei
  Module: HUAWEI-AAA-MIB

  Information by oid_info

  Vendor: Huawei
  Module: HUAWEI-AAA-MIB (HUAWEI-AAA-MIB.mib)
  Type: ENTRY
  Access: not-accessible
  Syntax: HwAccessEntry

  Automatically extracted from www.mibdepot.com

  Information by mibdepot

  hwAccessEntry OBJECT-TYPE SYNTAX HwAccessEntry MAX-ACCESS not-accessible STATUS current DESCRIPTION "access entry ½ÓÈë±íʵÌåÈë¿Ú£¬½ÓÈë±í£¬ÓÃÓÚ²éѯÔÚÏßÓû§µÄÊôÐÔ¡£Ë÷ÒýÏîΪ½ÚµãhwAccessIndex¡£ ×¢£º¸Ã±íÖеÄËùÓбíÏ²»ÔÊÐíд²Ù×÷ 1¡¢hwAccessTable ±íµÄË÷Òý»¹ÓÃhwAccessIndex£¬get²Ù×÷Ö»Ö§³Ö±ê×¼µÄ ÒÔhwAccessIndexΪËùÒýµÄget²Ù×÷¡£ 2¡¢getnext²Ù×÷Ϊ·ÀÖ¹½»»¥Ì«¶à²»ÊµÏÖ±ê×¼µÄÖ»ÒÔhwAccessIndexΪËùÒýgetnext²Ù×÷¡£ 3¡¢getnext²Ù×÷ֻʵÏÖhwAccessIndex + hwAccessUserName »ò£¨hwAccessUserIP¡¢ hwAccessVLANID¡¢hwAccessPVC£©×éºÏµÄgetnext²Ù×÷£¬ÀýÈ磺Ïë²éËùÓÐhwAccessUserName Ϊ¡°aaa¡±µÄÓû§£¬ÔòµÚÒ»´ÎÏ·¢µÄgetnext±¨ÎÄÖÐhwAccessIndexΪ0 + hwAccessUserNameΪ ¡°aaa¡±£¬É豸²éÕÒµÚÒ»¸öÓû§ÃûΪ¡°aaa¡±µÄ±íÏ·µ»Øʱ½«¸Ã±íÏîµÄhwAccessIndex ºÍ hwAccessUserNameÌî»Øgetnext±¨ÎÄ£¬Íø¹ÜÔòÏ·¢hwAccessIndexΪ·µ»ØµÄÖµ + hwAccessUserName Ϊ¡°aaa¡±¼ÌÐøgetnext£¬É豸ÏÈÌøµ½hwAccessIndexÖ¸¶¨µÄλÖÃÔÙÏòºó²éÕÒÓû§ÃûΪ¡°aaa¡±µÄ±íÏ ÕâÑù¾Í¿ÉÒÔ½«ËùÓÐhwAccessUserNameΪ¡°aaa¡±µÄ±íÏîÈ«²¿getnext³öÀ´¡£" INDEX { hwAccessIndex } ::= { hwAccessTable 1 }

  First Registration Authority (recovered by parent 1.3.6.1.4.1.2011)

  Lwu Zhao

  Children (44)

  OIDNameSub childrenSub Nodes TotalDescription
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.1 hwAccessIndex 0 0 unqualified index

  ÄÚ²¿Ë÷Òý£¬ÒÔΨһÇø·Ö
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.2 hwAccessAcctSessionID 0 0 account session id

  ¼Æ·Ñ»á»°ID
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.3 hwAccessUserName 0 0 access user name

  ½ÓÈëÓû§Ãû
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.4 hwAccessUserNum 0 0 access user num

  ½ÓÈëÓû§Êý
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.5 hwAccessPortType 0 0 access port type

  ½ÓÈë¶Ë¿ÚÀàÐÍ£¬Ï¸·ÖÊÇʲô·½Ê½½ÓÈëÉÏÏßµÄÓû§½ÓÈëÀàÐÍ
  ×Ö·û×éºÏ£¬
  1:all,
  2:PPP£¬
  3:VLAN,
  4:WEB of vlan,
  5:Portal of vlan…
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.6 hwAccessPriority 0 0 access pri

  ÓÅÏȼ¶
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.7 hwAccessFrameNo 0 0 access frame No

  ¿òºÅ
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.8 hwAccessSlotNo 0 0 slot No

  ²ÛºÅ
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.9 hwAccessSubSlotNo 0 0 subslot No

  ¿¨°åºÅ
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.10 hwAccessPortNo 0 0 port No

  ¶Ë¿ÚºÅ
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.11 hwAccessVLANID 0 0 vlanid

  ½ÓÈëVLAN ID ÓëhwAccessPVC»¥³â
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.12 hwAccessPVC 0 0 vpi vpc

  ½ÓÈëPVCÓëhwAccessVLANID»¥³â
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.13 hwAccessAuthenMethod 0 0 authentication method

  ÈÏÖ¤·½Ê½
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.14 hwAccessAcctMethod 0 0 account method

  ¼Æ·Ñ·½Ê½
  local(1)£º±¾µØ¼Æ·Ñ
  radius(2)£ºÔ¶¶Ëradius¼Æ·Ñ
  none(3)£º²»¼Æ·Ñ
  both(4):±¾µØ¡¢radius¼Æ·Ñ
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.15 hwAccessIPAddress 0 0 ip address

  IPµØÖ·
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.16 hwAccessIPPoolName 0 0 ip pool name

  µØÖ·³ØÃû³Æ
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.17 hwAccessMACAddress 0 0 mac address

  MACµØÖ·
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.18 hwAccessIfIdleCut 0 0 if idle cut

  ÊÇ·ñÏÐÖÃÇжÏ
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.19 hwAccessIdleCutTime 0 0 idle cut time

  ÏÐÖÃÇжÏÊý¾ÝÖеÄʱ¼äÖµ
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.20 hwAccessIdleCutFlow 0 0 idle cut flow

  ÏÐÖÃÇжÏÊý¾ÝÖеÄÁ÷Á¿
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.21 hwAccessTimeLimit 0 0 session time

  ½ÓÈëʱ¼äÏÞÖÆ
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.22 hwAccessTotalFlow64Limit 0 0 remain flow(64bit)

  64λÁ÷Á¿ÏÞÖÆ
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.23 hwAccessUpFlow64Limit 0 0 up flow(64bit)

  ÉÏÐÐ64λÁ÷Á¿ÏÞÖÆ
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.24 hwAccessDownFlow64Limit 0 0 down flow(64bit)

  ÏÂÐÐ64λÁ÷Á¿ÏÞÖÆ
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.25 hwAccessStartTime 0 0 start time

  ¿ªÊ¼½ÓÈëʱ¼ä
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.26 hwAccessCurTime 0 0 current time

  µ±Ç°Ê±¼ä£¬´óÓÚStartTime
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.27 hwAccessCARIfUpActive 0 0 up flow's control

  ÊÇ·ñ´ò¿ªÉÏÐпØÖÆ¿ª¹Ø
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.28 hwAccessCARUpPeakRate 0 0 up peek rate(Kbps)

  ÉÏÐзåÖµËÙÂÊ£¬
  µ¥Î»:Kbps(kbit/s)
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.29 hwAccessCARUpAverageRate 0 0 up average rate(Kbps)

  ÉÏÐÐƽ¾ùËÙÂÊ£¬
  µ¥Î»:Kbps(kbit/s)
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.30 hwAccessCARUpBasicRate 0 0 up basic rate(Kbps)

  ÉÏÐлù±¾ËÙÂÊ
  µ¥Î»:Kbps(kbit/s)
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.31 hwAccessCARIfDnActive 0 0 down flow's control

  ÊÇ·ñ´ò¿ªÏÂÐпØÖÆ¿ª¹Ø
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.32 hwAccessCARDnPeakRate 0 0 down peek rate(Kbps)

  ÏÂÐзåÖµËÙÂÊ
  µ¥Î»:Kbps(kbit/s)
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.33 hwAccessCARDnAverageRate 0 0 down average rate(Kbps)

  ÏÂÐÐƽ¾ùËÙÂÊ
  µ¥Î»:Kbps(kbit/s)
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.34 hwAccessCARDnBasicRate 0 0 down basic rate(Kbps)

  ÏÂÐлù±¾ËÙÂÊ
  µ¥Î»:Kbps(kbit/s)
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.35 hwOnlineUserState 0 0 user state
  0£ºinitial
  1£ºwait authentication response
  2£ºwait account start response
  3£ºonline
  4£ºwait realtime account response
  5£ºo…
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.36 hwAccessUpFlow64 0 0 up flow(64Byte)

  ÉÏÐÐ64λ×Ö½ÚÊý
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.37 hwAccessDnFlow64 0 0 down flow(64Byte)

  ÏÂÐÐ64λ×Ö½ÚÊý
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.38 hwAccessUpPacket64 0 0 up packet

  ÉÏÐÐ64λ°üÊý
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.39 hwAccessDnPacket64 0 0 down packet

  ÏÂÐÐ64λ°üÊý
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.40 hwAccessBTFSTime 0 0 BTFS Time

  ·ÑÂÊÇл»Ê±¼ä
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.41 hwAccessBTFSUpFlow64 0 0 up flow of BTFS(Byte)

  ÉÏÐÐ64λ·ÑÂÊÇл»×Ö½ÚÊý£¨Õë¶ÔRADIUS£¬±íʾ·ÑÂÊÇл»Ê±Ðè·Ö±ð´æ·ÅÊý¾Ý£©
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.42 hwAccessBTFSUpPacket64 0 0 up packet of BTFS

  ÉÏÐÐ64λ·ÑÂÊÇл»°üÊý£¨Õë¶ÔRADIUS£¬±íʾ·ÑÂÊÇл»Ê±Ðè·Ö±ð´æ·ÅÊý¾Ý£©
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.43 hwAccessBTFSDnFlow64 0 0 down flow of BTFS(Byte)

  ÏÂÐÐ64λ·ÑÂÊÇл»×Ö½ÚÊý£¨Õë¶ÔRADIUS£¬±íʾ·ÑÂÊÇл»Ê±Ðè·Ö±ð´æ·ÅÊý¾Ý£©
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.44 hwAccessBTFSDnPacket64 0 0 down packet of BTFS

  ÏÂÐÐ64λ·ÑÂÊÇл»°üÊý£¨Õë¶ÔRADIUS£¬±íʾ·ÑÂÊÇл»Ê±Ðè·Ö±ð´æ·ÅÊý¾Ý£©