Reference record for OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.3.1parent
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.3 (hwCARLevelTable)
node code
1
node name
hwCARLevelEntry
dot oid
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.3.1
type
OBJECT-TYPE
asn1 oid
 • {iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) huawei(2011) huaweiMgmt(5) hwAaa(2) hwAAAMibObjects(1) hwCARLevelTable(3) hwCARLevelEntry(1)}
 • {iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) iMAP(2011) huaweiMgmt(5) hwAaa(2) hwAAAMibObjects(1) hwCARLevelTable(3) hwCARLevelEntry(1)}
 • ...skipped...
 • {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) huawei(2011) huaweiMgmt(5) hwAaa(2) hwAAAMibObjects(1) hwCARLevelTable(3) hwCARLevelEntry(1)}
 • {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) iMAP(2011) huaweiMgmt(5) hwAaa(2) hwAAAMibObjects(1) hwCARLevelTable(3) hwCARLevelEntry(1)}
 • {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) huawei(2011) huaweiMgmt(5) hwAaa(2) hwAAAMibObjects(1) hwCARLevelTable(3) hwCARLevelEntry(1)}
 • {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) iMAP(2011) huaweiMgmt(5) hwAaa(2) hwAAAMibObjects(1) hwCARLevelTable(3) hwCARLevelEntry(1)}
 • ...skipped...
 • {iso(1) iso-identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) huawei(2011) huaweiMgmt(5) hwAaa(2) hwAAAMibObjects(1) hwCARLevelTable(3) hwCARLevelEntry(1)}
 • {iso(1) iso-identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) iMAP(2011) huaweiMgmt(5) hwAaa(2) hwAAAMibObjects(1) hwCARLevelTable(3) hwCARLevelEntry(1)}
 • iri oid
 • /iso/identified-organization/dod/internet/private/enterprise/huawei/huaweiMgmt/hwAaa/hwAAAMibObjects/hwCARLevelTable/hwCARLevelEntry
 • /iso/identified-organization/dod/internet/private/enterprise/iMAP/huaweiMgmt/hwAaa/hwAAAMibObjects/hwCARLevelTable/hwCARLevelEntry
 • ...skipped...
 • /iso/org/dod/internet/private/enterprise/huawei/huaweiMgmt/hwAaa/hwAAAMibObjects/hwCARLevelTable/hwCARLevelEntry
 • /iso/org/dod/internet/private/enterprise/iMAP/huaweiMgmt/hwAaa/hwAAAMibObjects/hwCARLevelTable/hwCARLevelEntry
 • /iso/org/dod/internet/private/enterprises/huawei/huaweiMgmt/hwAaa/hwAAAMibObjects/hwCARLevelTable/hwCARLevelEntry
 • /iso/org/dod/internet/private/enterprises/iMAP/huaweiMgmt/hwAaa/hwAAAMibObjects/hwCARLevelTable/hwCARLevelEntry
 • ...skipped...
 • /iso/iso-identified-organization/dod/internet/private/enterprises/huawei/huaweiMgmt/hwAaa/hwAAAMibObjects/hwCARLevelTable/hwCARLevelEntry
 • /iso/iso-identified-organization/dod/internet/private/enterprises/iMAP/huaweiMgmt/hwAaa/hwAAAMibObjects/hwCARLevelTable/hwCARLevelEntry
 • iri by oid_info
  /ISO/Identified-Organization/6/1/4/1/2011/5/2/1/3/1

  Description by mibdepot

  CAR Level Entry

  Á÷Á¿¿ØÖƱíʵÌåÈë¿Ú£¬Á÷Á¿¿ØÖÆ±í£¬ÊµÏÖ¶ÔÉÏÐкÍÏÂÐÐÁ÷Á¿µÄ¿ØÖÆ¡£
  ͨ¹ýÅäÖÃÉÏÐкÍÏÂÐеÄƽ¾ùËÙÂʺͷåÖµËÙÂÊÀ´ÏÞÖƵ¥Î»Ê±¼äÄÚ½ÓÊÕµÄÊý¾Ý°ü£¬³¬¹ý´ËÏÞÖƵÄÊý¾Ý°ü¾Í¶ªÆú¡£
  Ë÷ÒýÏîΪ½ÚµãhwCARLevelIndex¡£ ÔÚ±¾±íÖÐÅäÖõÄÁ÷¿Ø·½°¸½«±»ÓòÐÅÏ¢±íÒýÓá£
  ²Ù×÷Ô¼ÊøÃèÊö:
  1¡¢ÉèÖÃÉÏÐÐƽ¾ùËÙÂÊʱ£¬ÉèÖõÄÖµ²»ÄÜ´óÓÚÉÏÐзåÖµËÙÂÊ¡£
  2¡¢ÉèÖÃÏÂÐÐƽ¾ùËÙÂÊʱ£¬ÉèÖõÄÖµ²»ÄÜ´óÓÚÏÂÐзåÖµËÙÂÊ¡£

  Parsed from file HUAWEI-AAA-MIB.mib.txt
  Company: huawei
  Module: HUAWEI-AAA-MIB

  Information by oid_info

  Vendor: Huawei
  Module: HUAWEI-AAA-MIB (HUAWEI-AAA-MIB.mib)
  Type: ENTRY
  Access: not-accessible
  Syntax: HwCARLevelEntry

  Automatically extracted from www.mibdepot.com

  Information by mibdepot

  hwCARLevelEntry OBJECT-TYPE SYNTAX HwCARLevelEntry MAX-ACCESS not-accessible STATUS current DESCRIPTION "CAR Level Entry Á÷Á¿¿ØÖƱíʵÌåÈë¿Ú£¬Á÷Á¿¿ØÖÆ±í£¬ÊµÏÖ¶ÔÉÏÐкÍÏÂÐÐÁ÷Á¿µÄ¿ØÖÆ¡£ ͨ¹ýÅäÖÃÉÏÐкÍÏÂÐеÄƽ¾ùËÙÂʺͷåÖµËÙÂÊÀ´ÏÞÖƵ¥Î»Ê±¼äÄÚ½ÓÊÕµÄÊý¾Ý°ü£¬³¬¹ý´ËÏÞÖƵÄÊý¾Ý°ü¾Í¶ªÆú¡£ Ë÷ÒýÏîΪ½ÚµãhwCARLevelIndex¡£ ÔÚ±¾±íÖÐÅäÖõÄÁ÷¿Ø·½°¸½«±»ÓòÐÅÏ¢±íÒýÓᣠ²Ù×÷Ô¼ÊøÃèÊö: 1¡¢ÉèÖÃÉÏÐÐƽ¾ùËÙÂÊʱ£¬ÉèÖõÄÖµ²»ÄÜ´óÓÚÉÏÐзåÖµËÙÂÊ¡£ 2¡¢ÉèÖÃÏÂÐÐƽ¾ùËÙÂÊʱ£¬ÉèÖõÄÖµ²»ÄÜ´óÓÚÏÂÐзåÖµËÙÂÊ¡£" INDEX { hwCARLevelIndex } ::= { hwCARLevelTable 1 }

  First Registration Authority (recovered by parent 1.3.6.1.4.1.2011)

  Lwu Zhao

  Children (10)

  OIDNameSub childrenSub Nodes TotalDescription
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.3.1.1 hwCARLevelIndex 0 0 unqualified index

  Á÷¿Ø·½°¸Ë÷Òý
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.3.1.2 hwCARUpPeakRate 0 0 Up Peak Rate(kbps)

  ÉÏÐзåÖµËÙÂÊ£¬µ¥Î»£ºkbps
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.3.1.3 hwCARUpAverageRate 0 0 Up Average Rate(kbps)

  ÉÏÐÐƽ¾ùËÙÂÊ£¬µ¥Î»£ºkbps
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.3.1.4 hwCARUpBasicRate 0 0 Up Basic Rate(kbps)

  ÉÏÐлù±¾ËÙÂÊ£¬µ¥Î»£ºkbps
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.3.1.5 hwCARIfUpActive 0 0 Up CAR's control

  ÉÏÐпØÖÆ¿ª¹ØÊÇ·ñ´ò¿ª
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.3.1.6 hwCARDnPeakRate 0 0 Down peak Rate(kbps)

  ÏÂÐзåÖµËÙÂÊ£¬µ¥Î»£ºkbps
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.3.1.7 hwCARDnAverageRate 0 0 Down average Rate(kbps)

  ÏÂÐÐƽ¾ùËÙÂÊ£¬µ¥Î»£ºkbps
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.3.1.8 hwCARDnBasicRate 0 0 Down basic Rate(kbps)

  ÏÂÐлù±¾ËÙÂÊ£¬µ¥Î»£ºkbps
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.3.1.9 hwCARIfDnActive 0 0 Down CAR's control

  ÏÂÐпØÖÆ¿ª¹ØÊÇ·ñ´ò¿ª
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.3.1.10 hwCARRowStatus 0 0 row admin status,only Add or Del

  Ö§³ÖÌí¼Ó¡¢É¾³ý