Reference record for OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1parent
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5 (hwDomainExtTable)
node code
1
node name
hwDomainExtEntry
dot oid
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1
type
OBJECT-TYPE
asn1 oid
 • {iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) huawei(2011) huaweiMgmt(5) hwAaa(2) hwAAAMibObjects(1) hwDomainExtTable(5) hwDomainExtEntry(1)}
 • {iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) iMAP(2011) huaweiMgmt(5) hwAaa(2) hwAAAMibObjects(1) hwDomainExtTable(5) hwDomainExtEntry(1)}
 • ...skipped...
 • {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) huawei(2011) huaweiMgmt(5) hwAaa(2) hwAAAMibObjects(1) hwDomainExtTable(5) hwDomainExtEntry(1)}
 • {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) iMAP(2011) huaweiMgmt(5) hwAaa(2) hwAAAMibObjects(1) hwDomainExtTable(5) hwDomainExtEntry(1)}
 • {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) huawei(2011) huaweiMgmt(5) hwAaa(2) hwAAAMibObjects(1) hwDomainExtTable(5) hwDomainExtEntry(1)}
 • {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) iMAP(2011) huaweiMgmt(5) hwAaa(2) hwAAAMibObjects(1) hwDomainExtTable(5) hwDomainExtEntry(1)}
 • ...skipped...
 • {iso(1) iso-identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) huawei(2011) huaweiMgmt(5) hwAaa(2) hwAAAMibObjects(1) hwDomainExtTable(5) hwDomainExtEntry(1)}
 • {iso(1) iso-identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) iMAP(2011) huaweiMgmt(5) hwAaa(2) hwAAAMibObjects(1) hwDomainExtTable(5) hwDomainExtEntry(1)}
 • iri oid
 • /iso/identified-organization/dod/internet/private/enterprise/huawei/huaweiMgmt/hwAaa/hwAAAMibObjects/hwDomainExtTable/hwDomainExtEntry
 • /iso/identified-organization/dod/internet/private/enterprise/iMAP/huaweiMgmt/hwAaa/hwAAAMibObjects/hwDomainExtTable/hwDomainExtEntry
 • ...skipped...
 • /iso/org/dod/internet/private/enterprise/huawei/huaweiMgmt/hwAaa/hwAAAMibObjects/hwDomainExtTable/hwDomainExtEntry
 • /iso/org/dod/internet/private/enterprise/iMAP/huaweiMgmt/hwAaa/hwAAAMibObjects/hwDomainExtTable/hwDomainExtEntry
 • /iso/org/dod/internet/private/enterprises/huawei/huaweiMgmt/hwAaa/hwAAAMibObjects/hwDomainExtTable/hwDomainExtEntry
 • /iso/org/dod/internet/private/enterprises/iMAP/huaweiMgmt/hwAaa/hwAAAMibObjects/hwDomainExtTable/hwDomainExtEntry
 • ...skipped...
 • /iso/iso-identified-organization/dod/internet/private/enterprises/huawei/huaweiMgmt/hwAaa/hwAAAMibObjects/hwDomainExtTable/hwDomainExtEntry
 • /iso/iso-identified-organization/dod/internet/private/enterprises/iMAP/huaweiMgmt/hwAaa/hwAAAMibObjects/hwDomainExtTable/hwDomainExtEntry
 • iri by oid_info
  /ISO/Identified-Organization/6/1/4/1/2011/5/2/1/5/1

  Description by mibdepot

  Domain Extend Entry

  ÓòÐÅÏ¢±íʵÌåÈë¿Ú£¬ÓòÐÅÏ¢±í£¬ÓÃÓÚÓû§ËùÊôµÄÓò½øÐÐÅäÖá£ÏµÍ³Ö§³Ö64¸öISP£¬¸÷ISP·Ö±ðʹÓÃ×Ô¼ºµÄÈÏÖ¤¡¢ÊÚȨ¡¢¼Æ·Ñ²ßÂÔ¡£
  ÔÚÓòÐÅÏ¢±íÖУ¬²»Í¬µÄISPÅäÖóɲ»Í¬µÄÓò£¬Ã¿¸öÓòµÄÏà¹ØÊôÐÔ¿ÉÒÔµ¥¶ÀÉèÖ㬱˴ËÖ®¼äûÓгåÍ»¡£
  Ë÷ÒýÏîΪ½ÚµãhwDomainName¡£
  ²Ù×÷Ô¼ÊøÃèÊö:
  1¡¢ÓòÃûÔÚ´´½¨Ê±ÉèÖã¬Ö®ºó²»ÄÜÐ޸ġ£
  2¡¢ÓÐÓû§ÔÚÏßʱ£¬¸ÃÓû§ËùÊôµÄÓò²»ÔÊÐíɾ³ý¡£
  3¡¢ÉèÖÃÓòµÄÈÏÖ¤·½°¸Ê±£¬ËùÉèÖõÄÈÏÖ¤·½°¸Ãû±ØÐë´æÔÚ¡£
  4¡¢ÉèÖÃÓòµÄ¼Æ·Ñ·½°¸Ê±£¬ËùÉèÖõļƷѷ½°¸Ãû±ØÐë´æÔÚ¡£
  5¡¢ÉèÖÃÓòµÄRADIUS·½°¸Ê±£¬ËùÉèÖõÄRADIUS·½°¸Ãû±ØÐë´æÔÚ¡£

  MA5200ÐÂÔöÓòÀ©Õ¹ÐÅÏ¢£ºÍê³ÉÓû§¶ÔÓòµÄÀ©Õ¹ÊôÐÔµÄÅäÖòÙ×÷£¬°üÀ¨£ºÅäÖÃÊÇ·ñÔÊÐí¶þ´ÎµØÖ··ÖÅä¡¢PPPÇ¿ÍÆʱURL¡¢Óò״̬µÈ¡£
  1¡¢ÅäÖÃÓò϶þ¼¶¼Ç·ÑʱʹÓõÄradius×éʱ£¬ÒªÇó¸ÃRADIUS×é±ØÐëÒѾ­´æÔÚ£¬·ñÔòÅäÖÃʧ°Ü£»
  2¡¢ÅäÖÃÓòÏÂÎïÀí¼Ç·Ñ³­ËÍʱʹÓõÄradius×éʱ£¬ÒªÇó¸ÃRADIUS×é±ØÐëÒѾ­´æÔÚ£¬·ñÔòÅäÖÃʧ°Ü£»
  3¡¢ÅäÖÃÓòÏÂʹÓõÄÈý¸öµØÖ·³Øʱ£¬ÒªÇóµØÖ·³Ø±ØÐëÒѾ­´´½¨´æÔÚ£¬·ñÔòÅäÖÃʧ°Ü£»
  4¡¢²»ÔÊÐí´´½¨¡¢É¾³ý£¬Æä´´½¨¡¢É¾³ý²Ù×÷ËæÓò±í½øÐС£

  Parsed from file HUAWEI-AAA-MIB.mib.txt
  Company: huawei
  Module: HUAWEI-AAA-MIB

  Information by oid_info

  Vendor: Huawei
  Module: HUAWEI-AAA-MIB (HUAWEI-AAA-MIB.mib)
  Type: ENTRY
  Access: not-accessible
  Syntax: HwDomainExtEntry

  Automatically extracted from www.mibdepot.com

  Information by mibdepot

  hwDomainExtEntry OBJECT-TYPE SYNTAX HwDomainExtEntry MAX-ACCESS not-accessible STATUS current DESCRIPTION "Domain Extend Entry ÓòÐÅÏ¢±íʵÌåÈë¿Ú£¬ÓòÐÅÏ¢±í£¬ÓÃÓÚÓû§ËùÊôµÄÓò½øÐÐÅäÖá£ÏµÍ³Ö§³Ö64¸öISP£¬¸÷ISP·Ö±ðʹÓÃ×Ô¼ºµÄÈÏÖ¤¡¢ÊÚȨ¡¢¼Æ·Ñ²ßÂÔ¡£ ÔÚÓòÐÅÏ¢±íÖУ¬²»Í¬µÄISPÅäÖóɲ»Í¬µÄÓò£¬Ã¿¸öÓòµÄÏà¹ØÊôÐÔ¿ÉÒÔµ¥¶ÀÉèÖ㬱˴ËÖ®¼äûÓгåÍ»¡£ Ë÷ÒýÏîΪ½ÚµãhwDomainName¡£ ²Ù×÷Ô¼ÊøÃèÊö: 1¡¢ÓòÃûÔÚ´´½¨Ê±ÉèÖã¬Ö®ºó²»ÄÜÐ޸ġ£ 2¡¢ÓÐÓû§ÔÚÏßʱ£¬¸ÃÓû§ËùÊôµÄÓò²»ÔÊÐíɾ³ý¡£ 3¡¢ÉèÖÃÓòµÄÈÏÖ¤·½°¸Ê±£¬ËùÉèÖõÄÈÏÖ¤·½°¸Ãû±ØÐë´æÔÚ¡£ 4¡¢ÉèÖÃÓòµÄ¼Æ·Ñ·½°¸Ê±£¬ËùÉèÖõļƷѷ½°¸Ãû±ØÐë´æÔÚ¡£ 5¡¢ÉèÖÃÓòµÄRADIUS·½°¸Ê±£¬ËùÉèÖõÄRADIUS·½°¸Ãû±ØÐë´æÔÚ¡£ MA5200ÐÂÔöÓòÀ©Õ¹ÐÅÏ¢£ºÍê³ÉÓû§¶ÔÓòµÄÀ©Õ¹ÊôÐÔµÄÅäÖòÙ×÷£¬°üÀ¨£ºÅäÖÃÊÇ·ñÔÊÐí¶þ´ÎµØÖ··ÖÅä¡¢PPPÇ¿ÍÆʱURL¡¢Óò״̬µÈ¡£ 1¡¢ÅäÖÃÓò϶þ¼¶¼Ç·ÑʱʹÓõÄradius×éʱ£¬ÒªÇó¸ÃRADIUS×é±ØÐëÒѾ­´æÔÚ£¬·ñÔòÅäÖÃʧ°Ü£» 2¡¢ÅäÖÃÓòÏÂÎïÀí¼Ç·Ñ³­ËÍʱʹÓõÄradius×éʱ£¬ÒªÇó¸ÃRADIUS×é±ØÐëÒѾ­´æÔÚ£¬·ñÔòÅäÖÃʧ°Ü£» 3¡¢ÅäÖÃÓòÏÂʹÓõÄÈý¸öµØÖ·³Øʱ£¬ÒªÇóµØÖ·³Ø±ØÐëÒѾ­´´½¨´æÔÚ£¬·ñÔòÅäÖÃʧ°Ü£» 4¡¢²»ÔÊÐí´´½¨¡¢É¾³ý£¬Æä´´½¨¡¢É¾³ý²Ù×÷ËæÓò±í½øÐС£" INDEX { hwDomainName } ::= { hwDomainExtTable 1 }

  First Registration Authority (recovered by parent 1.3.6.1.4.1.2011)

  Lwu Zhao

  Children (29)

  OIDNameSub childrenSub Nodes TotalDescription
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.1 hwDomainRenewIPTag 0 0 if reallocate ip address

  ÊÇ·ñ¶ÔVLAN WEBÓû§½øÐжþ´ÎµØÖ··ÖÅä
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.2 hwDomainPPPURL 0 0 url of portal

  PPP²¦ºÅ·½Ê½Ê±£¬ÌṩǿÖÆÃÅ»§ÍøÕ¾¹¦ÄܵÄÃÅ»§ÍøÕ¾URL
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.3 hwPortalURL 0 0 ¶ÔVLANÓû§ÌṩǿÖÆÃÅ»§ÍøÕ¾¹¦ÄܵÄÃÅ»§ÍøÕ¾URL
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.4 hwSendEAPSIMParameter 0 0 ÅäÖÃÊÇ·ñЯ´øWLAN²ÎÊýµÄÃüÁî
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.5 hwIfDomainActive 0 0 Óò״̬£¬±êʶÊÇ·ñ¿ÉÓÃ
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.6 hwPriority 0 0 Óû§µÄÓÅÏȼ¶
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.7 hwPortalServerIP 0 0 Ç¿ÖÆPortal·þÎñÆ÷IPµØÖ·
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.8 hwWebServerIP 0 0 Ç¿ÖÆWeb·þÎñÆ÷IPµØÖ·
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.9 hwWebServerURL 0 0 Ç¿ÖÆWeb·þÎñÆ÷µÄURL:³¤¶ÈΪÁã±íʾȡÏû¸ÃÉèÖÃ
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.10 hwWebServerMode 0 0 Ç¿ÖÆWebµÄ¹¤×÷ģʽ:0£ºGetģʽ1£ºpostģʽ
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.11 hwIPPoolOneName 0 0 µØÖ·³Ø1
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.12 hwIPPoolTwoName 0 0 µØÖ·³Ø2
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.13 hwIPPoolThreeName 0 0 µØÖ·³Ø3
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.14 hwRedirectTimesLimit 0 0 ¶ÔÐèҪǿÖƵÄÓû§µÄ×î´óÇ¿ÖÆ´ÎÊý
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.15 hwNGNOutVLANID 0 0 NGNÊôÐԵijöVLAN ID
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.16 hwInterGroupNo 0 0 ·ÃÎÊ¿ØÖÆÓû§×é±àºÅ
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.17 hwTwoLevelAcctRadiusGroupName 0 0 hwRadiusGroupTable±íGROUPÃû³Æ,´´½¨Ê±£¬¸ÃGROUP±ØÐë´æÔÚ¡£¶þ¼¶¼Ç·ÑʱʹÓõÄradius×é
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.18 hwVPDNGroupIndex 0 0 ÖÕ½áPPPÓû§µÄVPDN×é±êʶ
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.19 hwMaxFlowNum 0 0 ×î´ó½¨Á÷ÊýÄ¿
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.20 hwFlowSpeedLimitTime 0 0 ½¨Á÷ËÙ¶Èʱ¼äÖÜÆÚ
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.21 hwFlowSpeedLimitNum 0 0 ½¨Á÷ËÙ¶Èʱ¼äÖÜÆÚÄÚ½¨Á÷ÔÊÐíÊý
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.22 hwIfEAPEnd 0 0 ÊÇ·ñ½øÐÐEAP£­MD5ÖÕ½á
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.23 hwEAPEndAuthenType 0 0 EAPÖÕ½á²ÉÓõÄÈÏÖ¤·½Ê½£ºChap»òÊÇPap
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.24 hwUclIndex 0 0 Óû§µÄUCLË÷Òý
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.25 hwISPOnlineUserHead 0 0 ¸ÃÓòµÄÔÚÏßÓû§µÄÁ´±íÍ·
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.26 hwPPPoeURL 0 0 ÊÇ·ñÖ§³Ö¶ÔPPPoEÓû§ÌṩURL
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.27 hwDot1xTemplate 0 0 ÓòÏ°󶨵Ä802.1XÓû§ÈÏ֤ʹÓõÄÄ£°å
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.28 hwDomainMBOriginAuthorization 0 0 ×é²¥Ô´ÊÚȨ:×é²¥×éµØÖ·¼¯ºÏ£¬Ç°Ãæ64¸ö×Ö½Úÿ¸ö×Ö½ÚΪÁã»ò1£¬´ú±íÊÇ·ñ¾ßÓжÔÓ¦µÄ×é²¥×éµÄÊÚȨ
  1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.29 hwDomainMBReceiveAuthorization 0 0 ×é²¥½ÓÊÕÊÚȨ:×é²¥×éµØÖ·¼¯ºÏ£¬Ã¿¸ö×Ö½ÚΪ0»ò1´ú±íÊÇ·ñÓжÔÓ¦µÄ×é²¥×éÊÚȨ